Πίνακας Αποβλήτων

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται όλοι οι κωδικοί των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή
17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
17 01 01 Σκυρόδεμα
17 01 02 Τούβλα
17 01 03 Πλακίδια και κεραμικά
17 01 07 Μείγματα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
17 02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01 Ξύλο
17 02 02 Γυαλί
17 02 03 Πλαστικό
17 03 Μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 02 Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01
17 04 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01 Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 Αλουμίνιο
17 04 03 Μόλυβδος
17 04 04 Ψευδάργυρος
17 04 05 Σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 Κασσίτερος
17 04 07 Ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
17 05 Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17 05 04 Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
17 05 06 Μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
17 05 08 Έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07
17 06 Μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 06 04 Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03
17 08 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
17 08 02 Υλικά κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 02
17 09 Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 09 04 Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03
ANABE
Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011
Διαβάστε περισσότερα…
Επικοινωνήστε μαζί μας
2310 795968
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης O.T. 49 – ΔΑ9 – Τ.Κ. 57022, Σίνδος
info@anabe.gr
Αφήστε ένα μήνυμα