Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι Διαχειριστές ανά κατηγορία υλικού είναι οι ακόλουθες:

α/α Κατηγορίες Υλικών Αντιστοιχία με κωδικούς ΕΚΑ Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ Εισφορά Υπόχρεου (€/tn)
1 Υλικά εκσκαφών καθαρά γαιώδη 17 05 04 1,20
2 Υλικά εκσκαφών αμμοχαλικώδη 17 05 04 2,30
3 Υλικά γενικών εκσκαφών (γαιώδη- ημιβραχώδη) 17 05 04 4,10
4 Υλικά κατεδαφίσεων (καθαρά) σκυροδέματα 17 01 01 17 01 01 2,50
17 04 07
5 Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα 17 01 07 17 01 07 8,90
6 Υλικά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα 17 09 04 17 01 07 16,00
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 08 02
7 Μικτά απόβλητα κατασκευών 17 09 04 17 01 02 11,80
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 08 02
8 Υλικά ανακαινίσεων 17 09 04 17 01 02 25,00
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 08 02
17 09 04
9 Υλικά απόξεσης ασφάλτου 17 03 02 0,00
10 Υλικά καθαιρέσεως ασφάλτου 17 03 02 1,60
11 Μέταλλα 17 04 07 17 04 01 0,00
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
12 Μάρμαρα 01 04 13 5,00

*Οι ανωτέρω τιμές αφορούν αποκλειστικά την διαχείριση των ΑΕΚΚ ενώ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ και με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Διαβάστε περισσότερα…